МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Mykola Rudenko аспірант, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна http://orcid.org/0000-0003-3134-5354
Ключові слова: будівельні підприємства; економічна безпека; загрози; ризики; ідентифікація; методичний інструментарій.

Анотація

Стаття присвячена методичному  інструментарію дослідження загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Проаналізована сутність поняття «загроза». Обґрунтовано, що «загроза» - це негативна дія або дія, яка може мати негативні наслідки. Проведений аналіз основних техніко-економічних показників розвитку будівельних підприємств України за період 2016-2020 рр. Зроблено висновок щодо тенденції зростання кількості будівельних підприємств (на 28,90 % за п’ять останніх років), більш повільного зростання кількості працівників на будівельних підприємствах (на 8,79 %  за період 2016-2020 рр.). Частка будівельних підприємств, які одержали прибуток, склала у 2020 р. 70,8 % від загальної кількості будівельних підприємств в Україні, що вдвічі перевищила  частку будівельних підприємств, які отримали збиток (у 2020 р. 29,2 %). Проаналізовано методичний інструментарій ідентифікації загроз економічній безпеці, який запропонований іншими авторами. Запропонований методичний інструментарій ідентифікації загроз економічній безпеці будівельного підприємства за об’єктами або джерелами їх виникнення. Розроблено інструментарій на основі матриці ідентифікації та оцінки загроз економічній безпеці будівельного підприємства. Запропоновано алгоритм розрахунку підсумкового рангу загрози (Rj). Проведено розрахунки підсумкового рангу загрози економічній безпеці будівельного підприємства на конкретному прикладі. Зроблено висновок, що застосування різноманітних методичних інструментів ідентифікації та оцінки загроз економічній безпеці  будівельного підприємства дозволяє підприємству вчасно налагоджувати свої захисні механізми. Рекомендовано запровадження систем моніторингу рівня економічної безпеки та ідентифікації загроз, що надасть можливість будівельному підприємству вчасно реагувати на можливі загрози та розробляти заходи щодо їх попередження або усунення.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Loiko, V.V. (2015). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi promyslovoho pidpryiemstva: sutnist' ta klasyfikatsiia. [Threats to the economic security of an industrial enterprise: essence and classification]. Efektyvna ekonomika. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4372 [in Ukrainian].

Loiko, V.V., Rudenko, M.V. (2020). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi budivel'nykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia. [Threats to the economic security of construction companies in modern economic conditions]. The 12 th International scientific and practical conference «IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE» (12-13 April, 2020). Edmonton, Canada. Pp. 440-443. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XII-Conference-13-14-Edmonton-Canada.pdf [in Ukrainian].

Ivankiv, O. (2016). Diahnostyka zahrozy ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva j napriamy ikh niveliuvannia v umovakh ievrointehratsijnykh protsesiv. [Diagnosis of the threat to economic security of the enterprise and the direction of their leveling in terms of european integration processes]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 1, 44-45. [in Ukrainian].

Kolisnichenko, P.T. (2017). Zahrozy, ryzyky ta nebezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. [Threats, risks and dangers in the system of economic security of the enterprise]. Naukovyj Visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Vol, 24, part 1, 56-59. [in Ukrainian].

Laptev, M.S. (2016). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva v suchasnykh umovakh. [Threats to the economic security of the enterprise in modern conditions]. Vcheni zapysky universytetu «KROK», 44, 111-116. [in Ukrainian].

Khimich, O.V. (2020). Identyfikatsiia zahroz ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva: teoretychnyj aspekt. [Identification of threats to economic security of the enterprise: theoretical aspect]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 37, 45-49. [in Ukrainian].

Petrenko, O.V., Antonenko, V.M. (2016). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: zahrozy ta shliakhy ikh peresichennia. [Economic security of the enterprise: threats and ways to cross them]. Ekonomika i suspil'stvo, 2, 328 – 333. [in Ukrainian].

Adonin, S.V., Kalashnikov, V.M. (2019). Problemy otsinky ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva. [Problems of economic security assessment of a modern enterprise]. Ekonomichnyj prostir, 148, 106 -115. [in Ukrainian].

Utenkova, K.O. (2019). Destabilizuiuchi chynnyky zovnishn'oho i vnutrishn'oho seredovyscha pidpryiemstva ta ikh vplyv na ekonomichnu bezpeku. [Destabilizing factors of the external and internal environment of the enterprise and their impact on economic security]. Ekonomika ta derzhava, 8, 44 – 50. [in Ukrainian].

Kristinyak, B.D. (2016). Vyznachennia zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky maloho pidpryiemstva ta formuvannia alhorytmu protydii im. [Identification of threats to the economic security of a small enterprise and the formation of an algorithm to counter them]. Naukovi zapysky, 2 (53), 270 – 276. [in Ukrainian].

Kushniruk, A.O. (2015). Identyfikatsiia vnutrishnikh ta zovnishnikh zahroz systemy ekonomichnoi bezpeky budivel'nykh pidpryiemstv [Identification of internal and external threats to the economic security system of construction companies]. Shliakhy pidvyschennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, 33, 174 – 184. [in Ukrainian].

Chorna, M.V. (2021). Klasyfikatsiia zahroz ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv haluzi budivnytstva [Classification of threats to economic security of enterprises in the construction industry]. URL: http://www.rusnauka.com/19_AND_2012/ [in Ukrainian].

Parkhomenko, N.O. (2020). Osoblyvosti upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu budivel'noho pidpryiemstva. [Features of economic security management of a construction company]. Efektyvna ekonomika. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877 [in Ukrainian].

Loiko, V.V., Rudenko, M.V., Rudenko, V.S. (2020). Dynamika rozvytku budivel'nykh pidpryiemstv Ukrainy ta mista Kyieva v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky. [Dynamics of development of construction enterprises of ukraine and the city of kyiv in the context of economic security]. Efektyvna ekonomika, 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8058 [in Ukrainian].

Loiko, V.V., Maliar, S.A., Lukashuk, A.I. (2020). Analiz suchasnoho stanu zhytlovo-komunal'noi infrastruktury mista Kyieva. [Analysis of the current state of housing and communal infrastructure of the city of Kyiv]. Efektyvna ekonomika, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7561 [in Ukrainian].

Loiko, V.V., Maliar, S.A., Rudenko, M.V. (2020). Metodychnyj instrumentarij analizu suchasnoho stanu ta otsinky perspektyv rozvytku zhytlovoho fondu Ukrainy. [Methodical tools for analyzing the current state and assessing the prospects for the development of housing in Ukraine]. Global science and education in the modern realities ‘2020. International scientific conference, August 26-27, 2020, Seattle, Washington, USA, 189-192. [in Ukrainian].

Pro natsIonalnu bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy # 2469-VIII vid 21.06.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed June 25, 2021).

Mihus I.P., Laptiev S.M. (2016). Neobkhidnist rozmezhuvannia poniat “zahroza” ta “ryzyk” pry diahnostytsi bezpeky subiektiv hospodariuvannia [The need to understand the threat and the “rizik” with the diagnosis of the safety of the sub’s state donations]. Efektyvna ekonomika, no. 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=821 (accessed June 25, 2021).

Official site of the state statistics service of Ukraine. (2021). Statistical information. URL: www.ukrstat.gov.ua. (accessed June 25, 2021).

Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2021-06-30