НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Lyudmila Vasechko кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9663-1186
Ключові слова: підприємство; ділова активність; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем ділової активності, як комплексної характеристики ефективності функціонування підприємств, дослідженню питань управління дебіторської та кредиторської заборгованістю підприємств та окресленню основних напрямків вдосконалення ефективності ділової активності підприємства. Більш детально у статті представлено схему управління дебіторською заборгованістю, що складається з таких взаємозв’язаних етапів як вибір кредитної політики підприємства, аналіз та оцінка поточного стану дебіторської заборгованості, формування системи кредитних умов, визначення можливої суми оборотного капіталу, спрямованого в дебіторську заборгованість за кредитом, комплексний підхід до оцінки покупців, розроблення заходів з управління дебіторською заборгованістю, використання сучасних форм рефінансування дебіторською заборгованістю, моніторинг та контроль дебіторської заборгованості, оцінювання ефективності управління дебіторської заборгованості, організація інформаційного забезпечення обліку дебіторської заборгованості. Репрезентовано у вигляді схеми алгоритм дій, котрий спрямований на посилення роботи зі стягнення дебіторської заборгованості. З метою виправлення наявних деформацій у відносинах взаємних платежів між підприємством та іншими суб’єктами господарювання запропоновано запроваджувати у процес управління дебіторською заборгованістю низку відповідних заходів: заходи, що гарантують підприємству розрахунок за товари та послуги суб’єктами ринку фінансових послуг; заходи, спрямовані на забезпечення виконання зобов’язання покупцем; заходи, спрямовані на самостійне повернення дебіторської заборгованості підприємством. Визначено основні принципи управління кредиторською заборгованістю підприємства, серед яких правильність вибору форми заборгованості для мінімізації відсоткових виплат на покупку матеріальних цінностей; встановлення найбільш зручної форми банківського чи комерційного кредиту та його строку; недопущення утворення простроченої заборгованості. Розкрито, що вагомим елементом управління кредиторською заборгованістю є правильний та своєчасний її аналіз, тому керівництво підприємства повинне мати оперативну та об’єктивну інформацію щодо стану кредиторської заборгованості, яка формується в системі бухгалтерського обліку; що основними джерелами формування такої інформації є: баланс підприємства, звіт про фінансові результати, примітки до річної фінансової звітності, первинні документи, журнали, в яких відображається рух відповідних платежів, а також розрахункові відомості про нарахування заробітної плати. Рекомендовано проводити аудит кредиторської заборгованості, результати якого дадуть можливість визначити всі відхилення в структурі заборгованості, розробити заходи щодо її регулювання, адже вона негативно впливає на діяльність підприємства. Запропоновані у статті основні напрямки вдосконалення ефективності ділової активності підприємства є перспективними і характеризуються практичною спрямованістю.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Vorobets NS, Korbutyak AG (2018). Business activity of the enterprise is the basis of its investment attractiveness. Young scientist. №11 (63). P.1086-1090.

Voronko RM, Voronko OS (2018). Analysis of business activity in the management system of enterprise development. Entrepreneurship and Trade. Vip. 23. pp. 64-69.

Kobrin L.Y. (2018). Theoretical and methodological approaches to the management of business activity of the enterprise. Scientific notes. № 1 (56. pp. 193-200.

Lala OM (2008). Quality assessment of enterprise management system: monograph. Poltava: RVV PUSKU, 165 p.

Lisovskaya IA (2016). Fundamentals of financial management. Moscow: TEIS. 120 s.

Lesyuk AS (2020). The system of indicators for a comprehensive assessment of the financial condition of enterprises. Scientific notes of TNU. VI Vernadsky. Series6 Economics and Management. T. 31 (70). 4. pp. 132-140.

Martinenko MM (2005). Fundamentals of management: a textbook. Kyiv: Karavela, 496 p.

Marusyak NL (2015). Accounts receivable and accounts payable as the main regulators of the working capital cycle of the enterprise. Visnyk of Khmelnytsky National University. T. 2. № 2. S. 139-142.

Marchenko OI (2017). Financial aspects of business activity of enterprises. Finance of Ukraine. №5. S. 144.

Masyuk Yu.V. Kachur VS (2019). Economic essence of business activity of enterprises and approaches to its assessment. Effective economy: electron. magazine version. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/45.pdf

Matkovsky SO, Grinkevich OS, Sorochak OZ (2013). Statistics of enterprises: textbook. way. Kyiv: Alert. 560 s.

Nashkerskaya G. (2014). Accounting for doubtful and bad receivables. Accounting and Auditing. №7. P.27-32.

Nashkerskaya G. (2016). Features of recognition and measurement of current receivables for products, goods, works and services. Accounting and auditing. №11. Pp. 31-37.

Nashkerskaya MM (2017). Accounts receivable management in the working capital structure of the enterprise. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. № 4. P.136-140.

SO (2015). Directions for improving the accounting of receivables: a collection of international scientific papers. scientific-practical Internet conference Ternopil: Step. S.285-288.

Ometsinskaya I. Ya. (2014). Problems in accounting for liabilities. Accounting and analytical systems: global and national aspects: materials of the International scientific-practical conference (May 16-17, 2014, Poltava). Ch. 1. S. 238-240.

Osipov, VI (2005). Business Economics: a textbook for students. higher education institutions. Odessa: Lighthouse. 724 s.

Osovskaya GV (2015). Management of organizations: textbook. way. Kyiv: Condor, 860 p.

Pilnov DO (2015). Effective management of receivables and payables as a means of controlling the financial condition of the enterprise. Formation of market relations in Ukraine. № 10. pp. 88-92.

Podderogin AM (2014). Enterprise finance: a textbook. Kyiv: KNEU, 428 p.

Podolskaya VO (2014). Financial analysis: textbook. way. Kyiv: CNL, 488 p.
Popazova O (2014). Trends in changes in receivables and payables at enterprises of Ukraine. Agrosvit. №7. Pp. 40-44.

Rzayeva TG (2013). Economic analysis: textbook. way. Khmelnytsky: TUP. 199 p.

Rudynska OV, Yaromir SA, Molotkova IO (2014). Management. Kyiv: Nika Center. 334 p.

Savitskaya GV (2014). Economic analysis of the enterprise: textbook. way. Kyiv: Knowledge. 654 s.

Samoilova TA (2012). Analysis of the efficiency of use of own and borrowed capital of the enterprise. Bulletin of scientific works of VNAU. T. 2. № 3. pp. 173-178.

Sidorenko GM (2013). Control of business activity of the enterprise on key indicators of efficiency // Economy and state. № 10. pp. 74-75.

Sopko VV (2014). Organization of accounting, economic control and analysis: a textbook. Kyiv: KNEU. 412 s.

Fisunenko PA (2013). Improving the management of receivables of modern enterprises. Economic space. № 75. pp. 250-262.

Kharchenko V. (2013). Business activity as a component of the management system of industrial enterprise development. Economics. № 4 (124). pp. 87-91.

Tsal-Tsalko Yu.S. (2015). Financial analysis: a textbook. Kyiv: Center for Educational Literature. C.402-413.

Chornobrivets MM (2013). Management of receivables of the enterprise. Scientific herald of NLTU of Ukraine. Vip. 23. pp. 241-247.

Yasinovskaya IF, Ishchenko VA (2019). Business activity of the enterprise and ways of its increase. Modern problems of legal, economic and social development of the state: electron. version. Kharkiv. Pp. 206-209. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/67.pdf

Ramskyi, A. and Solonko, A. (2018), “Mechanism of formation of financial security of an enterprise”, European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation European Association of Economists, No1, рр. 14-20. DOI:https://doi.org/10.32750/2018-0102

Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises / Jacek Binda, Maryna Prokopenko, Andrii Ramskyi [et al.] // International Journal of Management. –2020. –Vol. 11, Iss. 2, February. –P. 27–35.DOI:10.34218/IJM.11.2.2020.004

Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2021-12-31