СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Yaroslava Ishchuk кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання і статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1411-1716
Ключові слова: статистичне забезпечення; система показників; креативна економіка; сектори креативної економіки; креативні індустрії; Глобальний індекс креативності.

Анотація

Усвідомлення провідної ролі та беззаперечно важливого значення культури в економічній сфері призвело до виникнення креативної економіки. Особливістю креативної економіки є те, що в її основі  знаходиться «духовна» складова, яка зберігається та передається за допомогою людської творчості, культури та унікального (креативного) бачення звичних речей. В свою чергу це дало потужний поштовх для подальшого соціально-економічного розвитку в усьому світі, але уже в рамках креативної економіки. Стрімкий розвиток цифровізації посприяв не менш стрімкому розвиткові креативних індустрій, які було згруповано у сектори креативної економіки, що частково взаємодіють між собою.

Вивчення та оцінювання креативних індустрій сьогодні не є достатнім і часто обмежене, що пояснюється відсутністю необхідних для глибокого дослідження даних. Існуюче статистичне забезпечення наразі не може задовольнити потреби дослідників у даних, які характеризуються оперативністю та унікальністю, що в першу чергу обумовлюється специфікою цих індустрій, де матеріальна складова тісно поєднана з «духовною».

У статті досліджено теоретико-методологічні засади креативної економіки. Зазначено, що розробка та впровадження Нової європейської програми з культури має важливе значення для подальшого розвитку і становлення креативних індустрій. Проаналізовано та виявлено недоліки в існуючій системі статистичних показників, яка характеризує креативну економіку.

На основі проведеного дослідження статистичного забезпечення креативної економіки зроблено висновок про доцільність імплементації Індексу щастя у методологію оцінювання Глобального індексу креативності, а також  використання big data для удосконалення вивчення креативних індустрій, з метою отримання ґрунтовних, унікальних та специфічних даних для подальшого оцінювання цієї категорії індустрій.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Vakhovych I. M., Chul O. M. (2014). Formuvannia stratehichnykh oriientyriv kreatyvnoho rehionalnoho rozvytku na osnovi klasternoho analizu [Forming strategic orientations for the creative regional development on the basis of cluster analysis]. Bisnes Inform – Business Inform, 9, 57-65. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=binf_2014_9_10. [in Ukrainian].
Horobets O. (2020). Alternative Sources of Information to Support a Set of Statistical Indicators of the Book Publishing. International Journal of Innovative Technologies in Economy, (5 (32)). Retrieved from: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/1764. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122020/7284. [in English]
Hrynchuk Yu. S., Koval N. V. (2020). Kreatyvnyi potentsial Ukrainy: analiz, napriamy rozvytku [Creative potential of Ukraine: analysis, development directions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the State, 7. Retrieved from http://www.economy.in.ua/pdf/7_2020/3.pdf. [in Ukrainian].
Davymuka S. A., Fedulova L. I. (2017). Kreatyvnyi sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy [The creative sector of the economy: experience and components of formation]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, p. 35. Retrieved from https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf. [in Ukrainian].
Radionova I. O. (2015). Misto u dobu kreatyvnosti: do vyznachennia teoretychnykh zasad politychnykh stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [The city in the creativity era: outlining theoretical foundations for political strategies of socio-economic development]. Suchasne suspilstvo – Modern Society, vol. 2, issue 9. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=cuc_2015_1(2)__15 [in Ukrainian].
Florida R., Mellander C., and King K. The Global Creativity Index 2015. Martin Prosperity Institute. 68 p. Retrieved from http://martinprosperity.org/wp$content/uploads/ 2015/07/Global$Creativity$Index$2015.pdf. [in English]
United Nations. UNCTAD. (2008). Creative Economy. Report 2008. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf. [in English]
European Commission. EUR-Lex home. Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions. A New European Agenda for Culture. COM/2018/267 final. Document 52018DC0267. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527241001038&uri=COM:2018:267:FIN. [in English]
United Nations. UNCTAD. Creative Economy Outlook. Trends in international trade in creative industries 2002–2015. Country Profiles 2005–2014. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf. [in English]
Top-25 Countries On The Global Creativity Index/ Retrieved from https://www.culturepartnership.eu/en/article/global-creativity-index-2015. [in English]
Eurostat. Database. Culture. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/data. [in English]
The Un Happy Planet Index 2.0. Why good lives don’t have to cost the Earth. Retrieved from: https://base.socioeco.org/docs/the_happy_planet_index_2.0_1.pdf. [in English]

Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2020-12-23