Редакційна політика

Принципи редакційної (видавничої) діяльності

Редакція Європейського наукового журналу Економічних та Фінансових інновацій у своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами:

 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
 • дотримується редакційної незалежності;
 • надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • усуває будь-які конфлікти інтересів згідно з розробленим механізмом;
 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
 • надає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням;
 • задовольняє наукові потреби й інтереси Авторів і Читачів;
 • систематично проводить роботу з удосконалення Збірника;
 • гарантує якість матеріалів, що публікуються;
 • забезпечує анонімність в системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
 • інформує Авторів про правила й вимоги публікування;
 • забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • розробляє рекомендації й правила рецензування рукописів;
 • розробляє механізми розв’язання конфлікту інтересів;
 • оперативно публікує виправлення, уточнення, спростування й вибачення, коли це необхідно;
 • передбачає можливість здійснення апеляції;
 • дотримується толерантності в спілкуванні.

Функції Міжнародної науково-редакційної Ради:

 1. Консультаційна (надання за необхідності фахових консультацій Членам редколегії і Рецензентам з окремих нових, малодосліджених і дискурсивних проблемних аспектів).
 2. Розвивальна прагматична (сприяння розвитку Збірника й здійснення міжнародної наукової співпраці, пошук нових форм і методів функціонування Збірника, удосконалення його редакційної політики).
 3. Експертна (здійснення рецензування статей, експертизи (у разі необхідності) рецензій і рецензованих статей, експертна оцінка якості Збірника, доречності й компонування статей у ньому тощо).
 4. Дорадча (участь й формуванні Збірника, прийняття рішень щодо рекомендації статей до друку, вплив на якість рішень, що приймаються тощо).

Взаємодія з Авторами

У взаємодії з Авторами редколегія Збірника керується такими правилами:

 • здійснює всі необхідні заходи для забезпечення якості матеріалів, що представлені й підлягають наступному опублікуванню;
 • забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редакцією;
 • обов’язково інформує Автора рукопису чи про прийняття статті до друку, чи про необхідність її доопрацювання, чи про відхилення статті;
 • подає аргументований опис експертної оцінки представленої до друку статті.

Взаємодія з Рецензентами

У взаємодії з Рецензентами редакція Збірника дотримується наступних правил:

 • представляє Рецензентам інструкцію й рекомендації з рецензування рукописів;
 • забезпечує Рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
 • гарантує Рецензентам конфіденційність;
 • надає можливість (право) відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (окрім встановленого конфлікту інтересів);
 • розглядає рецензування в якості невід’ємної частини оцінювання наукової публікації, яке підтверджує високу якість наукових статей.

Рецензування передбачає роботу з тими Рецензентами – Експертами Збірника – які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Для цього редакція, окрім Членів редколегії, співпрацює з широким колом науковців з різних країн світу. 

Взаємодія з читачами

 • Будь-який читач чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих фахових питань, які відповідають тематиці Збірника, приславши листа на електронну пошту видавництва editor@eae.com.ua;
 • редакція інформує читачів, за чий рахунок надруковано статтю, яка роль спонсорів у проведенні дослідження, представленого у ній (якщо ця інформація подана Автором у представленій статті);
 • надає читачам якісно оформлені в інтелектуально-смисловому й мовно-стилістичному аспектах матеріали;
 • забезпечує справжнє очікування читачів щодо оригінальності, новизни й актуальності матеріалів, їх читабельності та зрозумілості.

Дотримання етичних норм (етичні очікування)

Редакція Європейського наукового журналу Економічних та Фінансових інновацій підтримує сучасний прогресивний рівень вимог щодо відбору й опублікування наукових статей. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт, галузевим профілем Збірника, а також науковими напрямами, прийнятими у вітчизняному й світовому науковому співтоваристві.

При розробці положень видавничої політики Збірника редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), а також досвідом роботи українських і зарубіжних професійних співтовариств, наукових організацій, редакцій видань тощо.

Основні етичні вимоги до наукових публікацій є нормою поведінки й професійних обов’язків членів редколегії Збірника стосовно й один до одного, й до громадськості, а також до забезпечення права кожного Автора на інтелектуальну власність. Усі залучені в процес публікації особи (Редактори, Автори та Рецензенти) орієнтуються на принципи етики в наукових публікаціях. Редакційна колегія та Рецензенти Збірника без упередження розглядають усі подані до опублікування матеріали, оцінюючи кожний з них належним чином, незважаючи на расову, конфесійну, національну, гендерну, політичну приналежність, а також соціальне положення або місце роботи Автора.

Істотною ознакою професійного наукового співтовариства Збірника є виконання положень Кодексу, який встановлює основні норми поведінки й обов’язки членів цього співтовариства та забезпечує максимальну користь для його професійного існування й усуває (нейтралізує) дії, які могли б слугувати вузькоегоїстичним інтересам окремих осіб, а також забезпечують право кожного Автора на інтелектуальну власність і свободу вираження та самореалізації.

Дотримуючись положень Кодексу, редакція Збірника подає набір етичних норм і правил, якими мають керуватися особи, які беруть участь у підготовці публікації результатів наукових досліджень (Редактори, Автори і Рецензенти).

Редакція вважає, що етичні норми й правила, усвідомлені, схвалені та прийняті більшістю кваліфікованих дослідників, надають істотну допомогу студентам, аспірантам і молодим ученим в опануванні етичних правил наукової взаємодії, в удосконаленні дослідницької їхньої діяльності, а провідним вченим - в схваленні можливості ще раз повернутися до питань, які мають велике етичне значення для наукової практики.