Процес рецензування

З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в Європейському науковому журналі Економічних та Фінансових інновацій, всі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.

Процес рецензування базується на таких принципах:

коректності та етики наукових публікацій. Редакція вживає всіх необхідних заходів аби процедурою рецензування підтримувати процеси підвищення якості наукових досліджень, а також враховує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), досвід роботи та кращі практики провідних редакційно-наукових співтовариств, сприяє подоланню упередженості й підвищенню об’єктивності при розгляді та публікації поданих статей;

анонімності. Редакція застосовує у своїй роботі двостороннє сліпе (анонімне) рецензування (Double-Blind Peer Review). Авторам не повідомляються імена Рецензентів, Рецензентам не повідомляються імена Авторів. Взаємодія Рецензентів і Авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції. Редакція нікому не повідомляє інформацію, що стосується рукопису (змісту, процесу рецензування, критичних зауважень Рецензентів, остаточного рішення), окрім членів редакційної колегії, самого Автора і Рецензентів. Рецензії подаються тільки уповноваженим членам редколегії та Авторові;

- відкритості. Процеси рецензування і розгляду рукописів статей є прозорими і здійснюються за загальними для всіх авторів і рецензентів правилами, які є у відкритому доступі на даному сайті. Редакція Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій надає відкритий доступ (згідно з політикою Open Access) до матеріалів наукових статей, які пройшли відповідну експертну перевірку рецензентами і опубліковані на сайті видання;

- оперативності. Термін рецензування рукописів наукових статей  не більше  робочих 7 днів.

Процес розгляду та рецензування матеріалів наукових статей здійснюється за такими правилами:

1. Рукописи наукових статей, які надходять до редакції проходять первинний контроль на відповідність всім формальним вимогам до тематики, наукового профілю, змісту, структури, обсягу та порядку оформлення і відповідності Вимогам до подання. У випадку невідповідності формальним вимогам, матеріали статей можуть відразу повертатись авторам на доопрацювання з метою приведення їх у відповідність вимогам до подання.

2. Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення : Detector Plagiarist, Advego Plagiatus. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакцією журналу.

3. Вразі якщо стаття не відповідає тематиці журналу та/або допустимому відсотку унікальності тексту,  автора повідомляють про неможливість її публікації, а  рукопис статті направляється на доопрацювання автору.

4. Після первинного розгляду рукопису статті Редакційною колегією та перевірки щодо плагіату, рукопис направляється на рецензування.

5. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає рецензента - спеціаліста (доктора економічних наук), що має відповідну до теми статті наукову спеціалізацію і є фахівцем в даній сфері досліджень та має публікації за даною/спорідненою тематикою (бажано за останні 5 років). Рецензент обирається або зі складу членів редакційної колегії, або за необхідності залучається зовні.

6. В збірнику наукових праць Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування (Double-Blind Peer Review):
- рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
- автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
 7. За результатами експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
- рекомендувати статтю до опублікування без доопрацювання;
- рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням зауважень та побажань рецензента;
- рекомендувати статтю до опублікування тільки після докорінного доопрацювання з врахуванням зауважень;
- не рекомендувати статтю до опублікування.
 8. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з врахуванням зауважень, докорінної переробки або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення. Для оформлення результатів рецензування редакція  використовує розроблену типову форму рецензії, яка розміщена на сайті журналу.
 9. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:
- звертати особливу увагу на  актуальність та значущість піднятої в статті наукової проблеми, на відповідність статті тематиці збірника;
- охарактеризувати послідовність, логічність та рівень володіння мовою при викладенні матеріалу статті;
- оцінити відповідність змісту рукопису та обраних підходів до дослідження назві статті та поставленим цілям і завданням;
- оцінити обґрунтованість висновків за результатами дослідження та ступінь їхньої наукової новизни;
- оцінити теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень;
- оцінити достовірність, актуальність та надійність використаних даних та джерел інформації;
- визначити коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків, якість візуалізації результатів дослідження;
- оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела;
- оцінити особистий внесок автора в розв’язання проблеми, що розглядається;
- відмічати в рецензії переваги і недоліки, виявлені в рукописі статті, надати авторові рекомендації щодо поліпшення, поглиблення дослідження з даної тематики або розкриття нових аспектів розглянутої наукової проблеми.
 10. Авторам рукописів наукових статей обов’язково повідомляються результати рецензування шляхом розсилки рецензій на електронні адреси, вказані у даних про авторів.
 11. Наукові статті можуть направлятись на повторне рецензування після їхнього докорінного доопрацювання, проведеного за рекомендацією рецензента.
 12. Наукові статті можуть направлятись, в разі необхідності, на додаткове рецензування у випадку виникнення гострої дискусії з приводу положень, висловлених в науковій статті.
 13. Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою у вигляді файла із заповненим бланком рецензії або скан-копії рецензії, або передає (надсилає) в паперовому варіанті.
 14. В разі відмови від виправлення зауважень рецензента, стаття не допускається до публікації.
 15. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертаються.
 16. Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору.